De 9e Juni 1876 plaatsten een zestiental personen hunne namen op een lijst van inteekening, waarna werd aangenomen, dat de vereeniging was geconstitueerd; 15 Augustus daarop werd een reglement vastgesteld en de jonggeborene gedoopt met de naam ‘Neptunus’. Tot leden van de directie werden gekozen de heeren A.J. Borst, voorzitter, H.F. Eelsingh, vice-voorzitter, C.R. Vos, secretaris, J. van Delden, vice-secretaris, M.E. Kuipers, penningmeester Zo luidt een extract uit de twee jaar eerder opgerichte Delfzijlse krant ‘De Eemsbode’. De opgerichte Zeil- en Roeivereniging Neptunus werd niet uit het niets geboren. Al in de jaren voor het oprichtingsjaar was er sprake van zeil- en roeiwedstrijden op de Eems, maar de organisatie daarvan berustte bij een zogeheten ‘Commissie van de Zeilpartij’. Dit comité organiseerde in het voorjaar onderlinge wedstrijden voor opvarenden van schepen die de wintermaanden in Delfzijl hadden doorgebracht.

 De wedstrijden markeerden dus eigenlijk de overgang van het gedwongen stilliggen in de winter naar het nieuwe vaarseizoen. Van een vaste regeling was echter geen sprake en daarom werd de behoefte gevoeld om een vereniging op te richten, inclusief statuten en een gekozen bestuur. Dit initiatief van enige notabele Delfzijlers vond steun. Op de oprichtingsvergadering gaven zestien van de achttien aanwezigen hun steun, waarmee de Zeil- en Roeivereniging Neptunus was geboren. Deze geschiedenis van ‘Neptunus’ is met toestemming van de auteur overgenomen uit het boek “Te loevert en te lij… 120 jaar Koninklijke Zeil- en Roeiverening Neptunus” van dhr. H. Beukema.